Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. panta nosacījumiem, informējam Jūs par personas datu apstrādi.

Pārzinis

SIA MJ Dizains (turpmāk – Pārzinis), Reģistrācijas Nr. 40203494682, juridiskā adrese: Talsu nov., Kolkas pag., Kolka, "Selgas" - 8, LV-3275.

Kontaktinformācija

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties sūtot e-pasta vēstuli uz [email protected] vai zvanot uz tālruņa numuru +371 29119653.

Personas datu apstrāde

Datu subjektu kategorijas, uz kurām attiecas paziņojums

o   personas, kas veic pasūtījumu vai aizpilda saziņas formu www.mjdizains.lv vai www.sienuapdruka.lv mājaslapā vai noslēdz sadarbības līgumu;

o   personas, kas nosūtījušas piedāvājumus sadarbībai vai korespondenci Pārzinim;

o   sadarbības partneru darbinieki.

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Pārzinis personas datus apstrādā šādiem nolūkiem:

o   nodrošināt sadarbības partneru iesniegumu izskatīšanu un apstrādi;

o   saņemt un nosūtīt korespondenci;

o   nodrošināt līguma (distances līguma) noslēgšanu un izpildi, t.sk. norēķinu veikšanu;

o   nodrošināt klienta/piegādātāja/sadarbības partnera piesaisti;

o   nodrošināt pirkuma norisi, tai skaitā piegādi;

o   izpildīt citus no tiesību aktiem izrietošus pienākumus.

Personas dati, ko apstrādājam

Pārzinis var apstrādāt vismaz šādus Jūsu personas datus, ievērojot datu minimizācijas principu:

o  Līguma nodrošināšanai – Jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, uzņēmuma nosaukums, cita informācija, ko būsiet norādījis pasūtījuma formā, korespondencē vai līgumā;

o   dati par citām personām, ko būsiet sniedzis korespondencē vai pasūtījuma formā;

o   informāciju par kontaktpersonām, kuras sadarbības partneris būs norādījis līgumā vai, iesniedzot piedāvājumu, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ieņemamais amats;

o   cita informācija sadarbības nodrošināšanai.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats

Pārziņa veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

o   Jūsu piekrišana – Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro gadījumos, ja nav piemērojams cits juridiskais pamatojums. Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei jebkurā laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē to datu apstrādes darbību tiesiskumu, kas veiktas laikā līdz piekrišanas atsaukuma dienai.

o   Līguma izpilde - Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro līguma (distances līguma) starp Jums un Pārzini noslēgšanai, izpildei.

o   Juridisku pienākumu izpilde - Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts. Šo juridisko pamatojumu Pārzinis piemēro, ja personas datu apstrāde ir paredzēta ārējā normatīvajā aktā – likumos, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības tiesību aktos, piemēram, Grāmatvedības likumā, Civillikumā.

Kas saņems Jūsu personas datus

Jūsu personas datus saņems:

o   Pārziņa nodarbinātie;

o   pastāvot noteiktiem apstākļiem tiesībsargājošās, uzraugošās iestādes, Pārziņa datu apstrādātāji, piegādes kompānijas un citi saņēmēji pastāvot noteiktam tiesiskajam pamatam.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, izņemot gadījumus, ja datu subjekta piegādes adrese atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.

Kas Latvijā uzrauga datu aizsardzību?

Datu valsts inspekcija uzrauga, kā tiek ievēroti normatīvie akti personas datu aizsardzības jomā. Vairāk informācijas Datu valsts inspekcijas mājaslapā www.dvi.gov.lv.

Informācijas drošība

  Datu apstrādes principi:

o   likumīgums, godprātība un pārredzamība;

o   datu minimizēšana;

o   precizitāte;

o   integritāte un konfidencialitāte;

o   pārskatatbildība;

o   Pārzinis attiecībā uz Jums neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Datu subjekta tiesības

  Piekļuves tiesības. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un saņemt no Pārziņa informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Izmantojot Pārziņa kontaktinformāciju, Jūs varat lūgt sniegt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, ja šajā Paziņojumā sniegtā informācija Jums nešķiet pietiekami izsmeļoša.

  Tiesības labot. Ja Jūs pamanāt neprecizitātes Jūsu personas datos, Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis izlabo neprecīzus personas datus, nosūtot atbilstošu pieprasījumu uz Pārziņa norādīto kontaktinformāciju.

  Tiesības uz dzēšanu. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis dzēš Jūsu personas datus, ja:

o   personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar Paziņojumā norādītajiem mērķiem, kādos tie tika apstrādāti;

o   Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta personas datu apstrāde;

o   personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;

o   Jūs esat iebildis pret apstrādi un Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;

o   personas dati ir jādzēš saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Atsevišķos gadījumos nevarēsim izpildīt Jūsu lūgumu dzēst personas datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pārzinim ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus. Tāpat datu dzēšana nav iespējama, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Proti, minētajos gadījumos tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu ir ierobežotas.

  Tiesības ierobežot personas datu apstrādi. Jums ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis ierobežo Jūsu personas datu apstrādi, ja:

o   Jūs uzskatāt, ka dati tiek apstrādāti nelikumīgi vai tie ir neprecīzi;

o   Jūs uzskatāt, ka apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs nevēlaties šos personas datus dzēst;

o   Jūs esat iebildis pret apstrādi un kamēr nav pārbaudīts, vai Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem;

o   Pārzinim Jūsu dati vairs nav nepieciešami noteikta mērķa sasniegšanai, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu savas likumīgās prasības.

  Tiesības iebilst pret apstrādi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatojas uz Paziņojumā norādītajām leģitīmajām interesēm. Pārzinim ir tiesības turpināt apstrādāt Jūsu personas datus, ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

  Tiesības atsaukt piekrišanu. Gadījumos, kad esat devis piekrišanu noteiktu personas datu apstrādei, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, tomēr šāds piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Piekrišanas atsaukšanai Jūs varat izmantot Paziņojumā norādīto kontaktinformāciju.

  Tiesības uz pārnesamību. Jums ir tiesības uz datu pārnesamību, normatīvajos aktos noteiktos gadījumos un kārtībā.

  Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Pārzinim, kā arī Datu valsts inspekcijā, ja Jūs uzskatāt, ka Pārzinis ir pārkāpis Jūsu tiesības vai nav pietiekami aizsargājis Jūsu personas datus. Tomēr, pirms sazināties ar Datu valsts inspekciju, lūdzam Jūs vērsties pie Pārziņa.

Datu glabāšanas termiņš

Izvērtējot personas datu glabāšanas termiņus, Pārzinis ievēro normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes nosacījumus, datu subjekta norādījumus (ja datu apstrāde balstīta uz Jūsu piekrišanu), kā arī Pārziņa tiesiskās intereses.

Pārzinis, nosakot personas datu glabāšanas termiņu, ievēro šādus kritērijus:

o personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

  o ir spēkā līgums starp Jums un Pārzini;

o kamēr nav atsaukta Jūsu piekrišana personas datu apstrādei.

Vēlākais trīs mēnešus pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām, dati tiek drošā veidā dzēsti, iznīcināti.

Datu subjekta pieprasījums

Datu subjekta pieprasījums iesniedzams vienā no šādiem veidiem:

o   Datu subjekts pieprasījumu nosūta uz Pārziņa juridisko adresi;

o   Datu subjekts iesniedz elektroniski parakstītu pieprasījumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski pieprasījumu sūta uz [email protected]

o Datu subjekts iesniedz pieprasījumu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.

Vispārīgie noteikumi

o   Pārzinis var veikt izmaiņas šajā Paziņojumā. Par izmaiņām Pārzinis informēs, ievietojot attiecīgu informāciju savā tīmekļa vietnē.

o   Atjaunošanas datums: 19.10.2023.